Lista aktualności Lista aktualności

REGULAMIN MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW W NADLEŚNICTWIE WRONKI

 1. Regulamin miejsc postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
 7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
 • mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 • zaśmiecania terenu;
 • wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
 • puszczania luzem zwierząt domowych;
 • rozstawiania namiotów;
 • pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [24 godziny];
 • korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsca postoju pojazdów;
 • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa tel. 67 254 01 48.