Lista aktualności Lista aktualności

Trasa biegowa oraz nordic walking

16 kwietnia 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Wronki powstała nowa trasa biegowa o długości 6,2 km.

Trasa ma swój początek przy miejscu postoju w oddziale 669 (za stadionem AMICA). Przebiega przez drzewostany puszczańskie charakteryzujące się urozmaiconymi formami polodowcowymi o wysokich walorach krajobrazowych. Osoby korzystające z trasy prosimy o przestrzeganie poniżej zamieszczonego regulaminu.

 

REGULAMIN
korzystania z trasy biegowej

Każdy korzystający z wyznaczonej trasy biegowej, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Trasa biegowa udostępniona jest do uprawiania sportu i rekreacji biegowej oraz nordic walking. Osoby korzystające z trasy biegowej poruszają się zgodnie z jej oznakowanym przebiegiem i kierunkiem. Wjazd pojazdem silnikowych dozwolony jest wyłącznie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Osoba korzystająca z trasy biegowej winna uwzględnić w/w dopuszczalność ruchu pojazdów silnikowych.

§ 2.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do stosowania się do znaków zakazu wstępu, w związku z prowadzonymi okresowo pracami leśnymi.

§ 3.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są podporządkować się poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, zmierzającym do oddalenia lub ograniczenia tego zagrożenia.

§ 4.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych, w szczególności w zakresie utrzymania porządku i estetyki oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 5.

Wszelkie planowane imprezy sportowe i rekreacyjne, a w szczególności o charakterze masowym, wymagają uzgodnienia i pisemnej zgodny Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki.

 

II. Bezpieczeństwo korzystania

§ 6.

Osoby korzystające z trasy biegowej akceptują ryzyka związane z uprawianiem sportu i rekreacji biegowej na terenach leśnych, w szczególności związane z narażeniem zdrowia i życia. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą korzystać z trasy biegowej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.


§ 7.

Osoby korzystające z trasy biegowej winny brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych, prowadzone prace leśne oraz własny stan zdrowia i sprawność psychofizyczną.

§ 8.

Osoba korzystająca z trasy biegowej powinna upewnić się przed biegiem lub marszem, że jest zdolna do wysiłku związanego z pokonaniem tras. Zaleca się zachowanie stałej łączności telefonicznej w trakcie korzystania z trasy biegowej.

§ 9.

Osoba korzystająca z trasy biegowej winna stosować środki pozwalające na unikniecie urazów i kontuzji. Zaleca się, aby osoba korzystająca z trasy zawarła umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadów i odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającą uprawianie sportu i rekreacji biegowej.

§ 10.

Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z trasy biegowej niezgodnie z niniejszym regulaminem.


Życzę bezpiecznego i przyjemnego korzystania z trasy biegowej 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki