Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Łowiectwo to ważny element ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza ono ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Celem podstawowym w myśl ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie" jest:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
  • uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Nadleśnictwo Wronki wchodzi w skład VII Łowieckiego Rejonu Hodowlanego, dla którego został opracowany Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany na okres od 01.04.2017 r. do 31.02.2027 r. Nadleśnictwo Wronki nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną w 6 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 5 kół łowieckich. Obwód nr 118, 119, 120, 121, 122 to obwody leśne, natomiast obwód nr 123 to obwód polny. Obwody nr 118, 119, 120, 122 zaliczane są do kategorii obwodów bardzo dobrych, obwód nr 121 uznano jako obwód dobry, a obwód nr 123 jako słaby. Charakterystykę przyrodniczą obwodów Łowieckich przedstawia poniższa tabela:

Do gatunków zwierząt łownych najliczniej występujących na terenie naszego nadleśnictwa należą: jelenie, sarny, daniele, dziki. Natomiast wśród gatunków zwierzyny drobnej przewodzi: lis, borsuk, jenot, kuna leśna, tchórz, norka amerykańska, zając, bażant, słonka i kuropatwa. Sporadycznie spotkać można również wilka, który jest gatunkiem chronionym.

Przydatne strony: Polski Związek Łowiecki: www.pzlow.pl
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu: www.pzl.poznan.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły: www.piw-szamotuly.pl
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: www.wodr.poznan.pl