Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Łowiectwo to ważny element ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza ono ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Łowiectwo to ważny element ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza ono ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Celem podstawowym w myśl ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie" jest:
- ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
- ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
- uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
- spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

W obrębie Nadleśnictwa Wronki funkcjonują następujące obwody łowieckie:
- obwód nr 118 – KŁ BŁONIE - obwód nr 125 – KŁ DROP
- obwód nr 119 – KŁ ODYNIEC - obwód nr 141 – KŁ BAŻANT
- obwód nr 120 – KŁ JAR - obwód nr 82 – KŁ LEŚNIK
- obwód nr 121 – KŁ BASIOR - obwód nr 83 – KŁ BIELIK
- obwód nr 122 i 123 KŁ WRONA - obwód nr 29 – KŁ JAŹWIEC

Do gatunków zwierząt łownych najliczniej występujących na terenie naszego nadleśnictwa należą: jelenie, sarny, daniele, dziki. Natomiast wśród gatunków zwierzyny drobnej przewodzi: lis, borsuk, jenot, kuna leśna, tchórz, norka amerykańska, zając, bażant, słonka i kuropatwa. Sporadycznie spotkać można również wilka, który jest gatunkiem chronionym.

Odnośniki:
Polski Związek Łowiecki: http://www.pzlow.pl
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu: http://www.pzl.poznan.pl