Lista aktualności Lista aktualności

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA

Szanowni Państwo! W ostatnim okresie czasu, bardzo często, zwracacie się Państwo z pytaniami: ,,Do kogo należy zgłaszać się, o ewentualne odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez dziko żyjące zwierzęta''.

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA OBJĘTE OCHRONĄ GATUNKOWĄ

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, za szkody:
• w pogłowiu zwierząt gospodarskich – wyrządzone przez wilki i rysie,
• w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim – wyrządzone przez bobry,
• w uprawach, płodach rolnych oraz w gospodarstwie leśnym – wyrządzone przez żubry,
• w pasiekach, pogłowiu zwierząt gospodarskich i uprawach rolnych – wyrządzone przez niedźwiedzie,
odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez zarząd województwa. Wnioski o szacowanie szkód oraz wypłatę odszkodowań należy kierować na adres:

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
w  POZNANIU
ul. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 79
60 – 529  POZNAŃ

lub pocztą elektroniczną: e-mail sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Poznaniu, w zakładce „Jak załatwić sprawę " – „Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową"

 

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE

Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:

• objęte całoroczną ochroną  (łosie) – odpowiada: Skarb Państwa:
   1. na obszarach obwodów łowieckich leśnych – odpowiada: Skarb Państwa: reprezentowany przez Lasy Państwowe (nadleśnictwo).
   2. na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – odpowiada: Skarb Państwa, reprezentowany przez zarząd województwa.

• w uprawach i płodach rolnych –  za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny - odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, a na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez zarząd województwa.

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonują upoważnieni przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania.

Szanowni Państwo!

Jest grupa zwierząt łownych (drapieżników) które są bardzo uciążliwe w gospodarstwach rolnych oraz domkach letniskowych, a za wyrządzone szkody nie przysługuje odszkodowanie.

W takim przypadku, można zgłosić się, do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, o wydanie pisemnego upoważnienia na odłów: lisa, jenota, norki amerykańskiej oraz szopa pracza, w pułapki żywołowne.
Szczegóły stosowania pułapek żywołownych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 roku w sprawie stosowania pułapek żywołownych (Dz.U.2009.167. 1321)

UWAGA:

Odłów  w  pułapki  żywołowne  oraz  transport  wyżej  wymienionych  zwierząt łownych,  bez  pisemnego  zezwolenia  dzierżawcy  lub  zarządcy Obwodu Łowieckiego,  jest zabroniony. Grozi kara jak za kłusownictwo.

                                                                                                                                          Darz Bór.