Lista aktualności Lista aktualności

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Od 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Obecnie komisja szacująca szkody łowieckie będzie się składać z urzędnika z gminy lub sołtysa, właściciela lub posiadacza gruntów rolnych (na których doszło do szkody) oraz myśliwego z danego koła łowieckiego.

Odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

W znowelizowanej ustawie jasno określono, że właściciel gruntu może żądać od koła łowieckiego odszkodowania za straty w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele oraz sarny.

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich właściciel lub posiadacz gruntów rolnych nie będzie składać do koła łowieckiego, tylko do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, powiadamiając go w formie pisemnej
o  planowanej dacie zbioru płodów rolnych, na 7 dni przed nim.

Szacowanie szkód łowieckich

W myśl nowej ustawy szacowanie szkód łowieckich będzie przeprowadzać zespół złożony z:  właściciela, lub posiadacza gruntu, na którego ziemi doszło do szkody, przedstawiciela koła łowieckiego (zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego) oraz sołtysa, a jeśli w gminie nie ma sołectw, to urzędnika gminny. Zespół musi oszacować szkody w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku. Przedstawiciel gminy ma obowiązek powiadomić gospodarza i koło łowieckie o terminie szacowania
w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Jeżeli na miejscu szkód nie zjawi się przedstawiciel koła łowieckiego lub rolnik, to szacowanie nie będzie wstrzymane, co uniemożliwi ewentualne opóźnianie wypłacenia odszkodowania przez koło łowieckie.

W ramach szacowania szkód zespół szacujący w protokołach z szacowania zawrze informacje na temat zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaju, stanu i jakości uprawy oraz jej areału, jak również szacunkowy obszar lub masę uszkodzonych płodów. W protokole z szacowania ostatecznego musi znaleźć się też informacja o procencie zniszczonej uprawy oraz wysokości odszkodowania. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu.

Odwołanie do nadleśniczego w sprawie wysokości odszkodowania za szkody łowieckie

Jeżeli właściciel lub posiadacz gruntów rolnych uzna, że proponowana wysokość odszkodowania jest zbyt niska, to może wówczas odwołać się od decyzji zespołu do lokalnego nadleśnictwa. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Nadleśniczy ma tydzień na przeprowadzenie własnego szacowania szkód.
W tym szacowaniu może brać udział poszkodowany rolnik, sołtys oraz myśliwy z koła łowieckiego. Do tego zespołu może także zostać włączony członek izby rolniczej.

Wyłączenie ziemi z obwodu łowieckiego

Rolnik ma również możliwość wyłączenia swojej ziemi z obwodu łowieckiego. Żeby
to zrobić, musi wysłać zgłoszenie o tym do starostwa powiatowego. Jednak wówczas koło  łowieckie nie będzie wypłacać odszkodowania za ewentualne szkody łowieckie na tej ziemi.

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich

We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się przede wszystkim następujące dane:

    imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania rolnika, numer telefonu;

    wskazanie miejsca wystąpienia szkody; 

    wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek ten musi zostać złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.