Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zabiegi gospodarcze, mające na celu uzyskanie w warunkach gospodarstwa leśnego wysokiej jakości drewna, z wykorzystaniem zasad i techniki odnowienia i pielęgnowania lasu Jest ściśle powiązana z takimi naukami przyrodniczymi jak: botanika, gleboznawstwo, klimatologia, fizjologia roślin, fitosocjologia i genetyka. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Powyższe cele Nadleśnictwo Wronki realizuje wykonując corocznie szereg zabiegów hodowlanych, z których najważniejsze to:

Odnowienia na powierzchniach otwartych i pod okapem drzewostanu  

Odnowienie lasu jest to wprowadzenie nowego pokolenia lasu sztucznie na miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania (cięcia odnowieniowe) lub zniszczonych przez klęski żywiołowe, np.: pożar, wiatry. Skład gatunkowy nowozakładanych upraw jest zgodny z przyjętymi dla poszczególnych siedlisk gospodarczymi typami drzewostanów. Na powierzchniach zróżnicowanych pod względem glebowym i wilgotnościowym, dąży się do maksymalnego wykorzystania mikrosiedlisk, stosując oprócz gatunków głównych szeroki dobór gatunków domieszkowych.

Wykonywane głównie wiosną prace realizowane są na powierzchni ok. 250 ha.

Na nowozakładanych uprawach Nadleśnictwo wysadza sadzonki wyhodowane na własnej szkółce leśnej, gdzie na powierzchni produkowane jest każdego roku ok. 2,5 mln. szt. sadzonek głównie sosny, świerka, buka oraz dębów co w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie Nadleśnictwa.      

Wrażliwe na uszkodzenia nowo założone uprawy wymagają szczególnej uwagi oraz stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, które mają na celu stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu.

Temu celowi służą zabiegi pielęgnowania upraw i młodników, które obejmują:

Pielęgnowanie gleby wykonywane w Nadleśnictwie Wronki corocznie na powierzchni ok. 150 ha

  • to ogół czynności w pierwszych latach życia uprawy, które mają na celu utrzymanie gleby w stanie odpowiedniej sprawności oraz systematyczne niszczenie chwastów aż do czasu kiedy przestaną one zagrażać drzewkom (motyczenie, spulchnianie, wykaszanie traw i chwastów na uprawach oraz motyczenie w rzędach i międzyrzędach zapewniają sadzonkom dogodne warunki wzrostu i rozwoju.

Czyszczenia wczesne - CW - wykonywane w Nadleśnictwie Wronki corocznie na powierzchni ok. 40 ha 

  • to zabieg pielęgnacyjny wykonywany w uprawach do około 10 lat celem, którego jest wzmożenie odporności na działanie niesprzyjających czynników zewnętrznych, regulowanie zagęszczenia i odpowiedniego rozmieszczenia drzew w drzewostanie. Osiągamy to przez usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, przerzedzanie przegęszczonych partii upraw i usuwanie chorych, obumierających i obumarłych.

Czyszczenia późne - CP - wykonywane corocznie w Nadleśnictwie Wronki na powierzchni ok. 200 ha 

  • to cięcie pielęgnacyjne wykonywane w przedziale wieku 10 – 25 lat w okresie osiągnięcia przez uprawę zwarcia (korony sąsiadujących drzewek stykają się) do początku procesu wydzielania się drzew (naturalny proces obumierania drzew w drzewostanie na skutek zróżnicowania wysokościowego oraz osłabienia biologicznego. Do głównych zadań czyszczeń późnych należy kształtowanie młodnika pod kątem jego właściwego składu gatunkowego i prawidłowej struktury. Należy usuwać egzemplarze drzew wadliwych, szkodliwych dla otoczenia i opanowanych przez owady lub grzyby. Zadbać należy również o właściwą stopniową redukcję ilości drzew w drzewostanie.

Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne mają na celu przygotowanie powierzchni do przyjęcia nowego pokolenia lasu.

W zakres tych zabiegów wchodzą następujące czynności:

  • oczyszczanie z nadmiernie rozwiniętej roślinności krzewiastej powierzchni podlegającej odnowieniu i podsadzeniom,
  • zwalczanie silnie rozwiniętych chwastów na powierzchniach do odnowienia,
  • specjalistyczne przygotowanie gleby,
  • mechaniczne rozdrabnianie gałęzi na zrębach.                                                                     

Należy zaznaczyć, że w Nadleśnictwie Wronki przy porządkowaniu powierzchni pozrębowych nie stosuje się od ponad 15 lat wypalania gałęzi. Jedynym dopuszczalnym sposobem jest rozdrobnienie ich przy pomocy urządzenia "Seppi".

Każdego roku w Nadleśnictwie Wronki przygotowuje średnio około 250 ha powierzchni pod nowe nasadzenia.