Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe 92 proc. z dominacją sosny 96 proc. Przeciętna zasobność wynosi 232 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zabiegi gospodarcze, mające na celu uzyskanie w warunkach gospodarstwa leśnego wysokiej jakości drewna, z wykorzystaniem zasad i techniki odnowienia i pielęgnowania lasu Jest ściśle powiązana z takimi naukami przyrodniczymi jak: botanika, gleboznawstwo, klimatologia, fizjologia roślin, fitosocjologia i genetyka. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów w postaci pozyskania drewna, zbioru płodów runa leśnego, pozyskania choinek, stroiszu , eksploatacji kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo to ważny element ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza ono ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Ochrona przyrody

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).