Zasoby leśne

Powierzchnia lasów i gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wronki wynosi 19 046.47 ha. Grunty leśne stanowią 17 888,52 ha, grunty związane z gospodarką leśną 651,46 ha, grunty nieleśne 506,49 ha. Zasięg terytorialny wynosi 292,64 km2 ha na terenie gmin: Wronki, Lubasz i Wieleń. Lesistość tego obszaru wynosi 65,03%.

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zabiegi gospodarcze, mające na celu uzyskanie w warunkach gospodarstwa leśnego wysokiej jakości drewna, z wykorzystaniem zasad i techniki odnowienia i pielęgnowania lasu Jest ściśle powiązana z takimi naukami przyrodniczymi jak: botanika, gleboznawstwo, klimatologia, fizjologia roślin, fitosocjologia i genetyka. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów w postaci pozyskania drewna, zbioru płodów runa leśnego, pozyskania choinek, stroiszu , eksploatacji kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją ministra właściwego do spraw środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo to ważny element ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza ono ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Ochrona przyrody

Obszar Natura 2000 to obszar utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty tj. Wspólnoty Europejskie (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa nadzorowane przez Nadleśnictwo Wronki zajmują 433,4715 ha powierzchni leśnej.