Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa nadzorowane przez Nadleśnictwo Wronki zajmują 433,4715 ha powierzchni leśnej.

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

Gospodarowanie w lasach prywatnych jest prowadzone przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie.

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa w Polsce stanowią około 17 % wszystkich lasów. Ogólna powierzchnia lasów prywatnych – według stanu na 1 stycznia 2021 r. – wynosiła 1 786 tys. ha, przy średnim wieku drzewostanów około 52 lat. Przeciętna zasobność wynosiła 257 m3/ha powierzchni leśnej.

Dominującym typem siedliskowym lasu są siedliska nizinne borów mieszanych. Gatunki panujące o największym udziale to: sosna (57,6%), olsza (8,5%) i brzoza (6,7%).

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą Bank Danych o Lasach.