Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją ministra właściwego do spraw środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu zwana taksacją. Leśnicy - taksatorzy określają takie cechy lasu, jak:

  • budowa drzewostanu
  • skład gatunkowy
  • warunki siedliskowo-glebowe
  • stan zdrowotny
  • bonitację drzewostanu
  • zasobność drzewostanu.

Opis taksacyjny zawiera również informacje na temat osobliwości przyrodniczych takich jak pomniki przyrody, płaty cennej roślinności, tereny bagienne, czy adnotacje dotyczące obiektów kulturowo-historycznych.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Pomocnym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. W urządzaniu lasu stosuje się również metody wykorzystujące zdjęcia lotnicze i satelitarne (ortofotomapa), a także skaning laserowy, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej oraz wykorzystanie wielofunkcyjnej roli ekosystemów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Plan urządzenia lasu zawiera m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia z zestawieniem lasów ochronnych,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

 

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.