Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z lasu

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Regulamin miejsc postoju pojazdów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Wronki

 1. Regulamin miejsc postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
 7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
 • mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 • zaśmiecania terenu;
 • wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
 • puszczania luzem zwierząt domowych;
 • rozstawiania namiotów;
 • pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [24 godziny];
 • korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsca postoju pojazdów; m. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa tel. 67 254 01 48.

  Mapa miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Wronki:

II. Regulamin korzystania z trasy biegowej

Każdy korzystający z wyznaczonej trasy biegowej, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Trasa biegowa udostępniona jest do uprawiania sportu i rekreacji biegowej oraz nordic walking. Osoby korzystające z trasy biegowej poruszają się zgodnie z jej oznakowanym przebiegiem i kierunkiem.

Wjazd pojazdem silnikowych dozwolony jest wyłącznie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Osoba korzystająca z trasy biegowej winna uwzględnić ww. dopuszczalność ruchu pojazdów silnikowych.

§ 2.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do stosowania się do znaków zakazu wstępu, w związku z prowadzonymi okresowo pracami leśnymi.

§ 3.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są podporządkować się poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, zmierzającym do oddalenia lub ograniczenia tego zagrożenia.

§ 4.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych, w szczególności w zakresie utrzymania porządku i estetyki oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 5.

Wszelkie planowane imprezy sportowe i rekreacyjne, a w szczególności o charakterze masowym, wymagają uzgodnienia i pisemnej zgodny Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki.

II. Bezpieczeństwo korzystania.

§ 6.

Osoby korzystające z trasy biegowej akceptują ryzyka związane z uprawianiem sportu i rekreacji biegowej na terenach leśnych, w szczególności związane z narażeniem zdrowia i życia. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą korzystać z trasy biegowej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 7.

Osoby korzystające z trasy biegowej winny brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych, prowadzone prace leśne oraz własny stan zdrowia i sprawność psychofizyczną.

§ 8.

Osoba korzystająca z trasy biegowej powinna upewnić się przed biegiem lub marszem, że jest zdolna do wysiłku związanego z pokonaniem tras. Zaleca się zachowanie stałej łączności telefonicznej w trakcie korzystania z trasy biegowej.

§ 9.

Osoba korzystająca z trasy biegowej winna stosować środki pozwalające na unikniecie urazów i kontuzji. Zaleca się, aby osoba korzystająca z trasy zawarła umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadów i odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającą uprawianie sportu i rekreacji biegowej.

§ 10.

Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z trasy biegowej niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 

Szkic tras biegowych:


III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
 2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.
 3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
 5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

  Szkic miejsc postoju pojazdów nad jeziorami:


IV. Regulamin szlaków pieszych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Wronki

 1. Szlaki piesze znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Wronki przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Wronki nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
 5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi emblemat:
  Szlaki turystyczne PTTK:


  Lubuska droga św. Jakuba:


namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

 1. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 2. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 3. Poruszanie się po szlaku pieszym jest dozwolone od świtu do zmroku.
 4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
 6. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 7. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel.: + 48 67 254 01 48) lub organizatorowi turystyki pieszej.
 8. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 9. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 10. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 11. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 12. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania miejscowego leśniczego lub Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112).
 13. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

V. Regulamin szlaków rowerowych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Wronki

 1. Szlaki rowerowe znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Wronki przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 2. Organizatorem turystyki rowerowej na terenie Nadleśnictwa Wronki nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku rowerowym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Uprawianie turystyki rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
 5. Oznakowanie szlaków rowerowych stanowi emblemat:

namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

 1. Szlak rowerowy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 2. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 3. Poruszanie się po szlaku rowerowym jest dozwolone od świtu do zmroku.
 4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku rowerowego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
 6. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 7. Należy pamiętać, że na szlaku rowerowym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel.: + 48 67 254 01 48) lub organizatorowi turystyki pieszej.
 8. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 9. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 10. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 11. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 12. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania miejscowego leśniczego lub Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112).
 13. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

  W razie zagrożenia:
  Straż Pożarna – tel. 998, Telefon Alarmowy – tel. 112

  Zarządca terenu:
  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wronki
  Nadolnik 1, 64-510 Wronki
  Tel. 67 254 01 48