Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 to obszar utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty tj. Wspólnoty Europejskie (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Ochronę przyrody kontynentu uznano za jedno z głównych zadań w Europie jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to utworzono międzynarodowe podstawy prawne ochrony zagrożonych gatunków i ich siedlisk, przyjmując Konwencję o ochronie europejskiej dzikiej fauny i flory oraz siedliski naturalnych, czyli Konwencję Berneńską (1979) i Dyrektywę Ptasią (1979). Następnym ważnym krokiem było przyjęcie Dyrektywy Siedliskowej (1992), która zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do wyznaczenia sieci Natura 2000. Sieć Natura 2000 stanowi systemem obszarów chronionych, który ma zapewnić zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz trwałość flory i fauny Europy. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

  • Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
  • Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO)

Na terenie Nadleśnictwa Wronki położone są trzy Obszary Natura 2000, tj.:

  • PLB300015 „Puszcza Notecka” (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków) – o pow. na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa równym: 17 938,60 ha;
  • PLH300006 „Jezioro Kubek” (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk) - o pow. na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa równym: 957,68 ha;
  • PLH300019 „Torfowisko Rzecińskie” (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk) - o pow. na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa równym: 34,53 ha.

Dla obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Wronki zostały opracowane Plany Zadań Ochronnych, a zadania ochronne w nich zapisane wdrożono do Projektu Planu Urządzenia Lasu.