Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć ECONET I NATURA 2000. Sieć ECONET zawiera w sobie zarówno obszary prawnie chronione, jak również ostoje przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są wbudowane w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako biocentra (regionalne i lokalne).

Na terenie Nadleśnictwa Wronki zlokalizowano dwa obszary sieci ECONET.

  • Obszar Międzyrzecki – obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym oznaczony symbolem 05M
  • Obszar Puszczy Noteckiej – obszar węzłowy o znaczeniu krajowym oznaczony symbolem 03K


Sieć obszarów Natura 2000.

Ochronę przyrody kontynentu uznano za jedno z głównych zadań w Europie jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to utworzono międzynarodowe podstawy prawne ochrony zagrożonych gatunków i ich siedlisk, przyjmując Konwencję o ochronie europejskiej dzikiej fauny i flory oraz siedliski naturalnych, czyli Konwencję Berneńską (1979) i Dyrektywę Ptasią (1979).

Następnym ważnym krokiem było przyjęcie Dyrektywy Siedliskowej (1992), która zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do wyznaczenia sieci Natura 2000.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Wronki znajdują się trzy obszary sieci NATURA 2000 – dwa obszary siedliskowe oraz jeden obszar ptasi.

 

a)  obszar siedliskowy:

  • Jezioro Kubek – oznaczony symbolem: PLH300006

Obszar Natura 2000 Jezioro Kubek położony jest na pograniczu wysokiej i środkowej terasy Obornickiej Doliny Warty oraz pól wydmowych międzyrzecza Warty i Noteci, na północ od Sierakowa.

W skład ostoi wchodzi Jezioro Kubek otoczone niemal ze wszystkich stron zbiorowiskami o dużych walorach przyrodniczych.

W okolicy jeziora znaleziono 30 gatunków mchów oraz gatunki źródliskowe.

  • Torfowisko Rzecińskie – oznaczony symbolem: PLH300019

Obszar Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie położony jest w rozległym obniżeniu między wydmami Puszczy Noteckiej, w obrębie międzyrzecza Warty i Noteci, około 7 km na północny zachód od Wronek.

W granicach ostoi znalazło się Jezioro Rzecińskie wraz z przyległym, rozległym torfowiskiem przejściowym, łąkami, szuwarami i zaroślami łozowymi.

 

b)  obszar ptasi:

  • Puszcza Notecka – oznaczony symbolem: PLB300015

Obszar ten stanowi zwarty kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty. Jest to największy   w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie  o wysokości 20-30 m, maksymalnie do 98 m.   n.p.m.

Występuje tutaj co najmniej 30 lęgowych gatunków ptaków.