Obszary chronionego krajobrazu

Według definicji zawartej w Ustawie o ochronie przyrody (art. 23 ust.1) cyt.: Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 to obszar utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty tj. Wspólnoty Europejskie (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, drzewa stanowiące pomniki przyrody na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40, pkt 2).

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchni cennych pod względem przyrodniczym.

Ekosystemy referencyjne

Nadleśnictwo Wronki w 2016 roku zakończyło proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Informacje zostały udostępnione jako: „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki".