Obszary chronionego krajobrazu

Według definicji zawartej w Ustawie o ochronie przyrody (art. 23 ust.1) cyt.: Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Sieć ECONET I NATURA 2000. Sieć ECONET zawiera w sobie zarówno obszary prawnie chronione, jak również ostoje przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są wbudowane w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako biocentra (regionalne i lokalne).

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych.

Ochrona gatunkowa

W Nadleśnictwie Wronki wyznaczono 16 stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

Ekosystemy referencyjne

Nadleśnictwo Wronki informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki" są do pobrania w formie PDF.