Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

W nadleśnictwie wyznaczono 22 strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

• bielika (Haliaetus albicilla) – 5,
• bociana czarnego (Ciconia nigra) – 4,
• kani czarnej (Milvus migrans) – 5,
• kani rudej (Milvus milvus) – 6,
• puchacza (Bubo bubo) – 2,