Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych.

Według definicji zawartej w Ustawie o ochronie przyrody cyt.:

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew oraz grup drzew:

a) pojedyncze drzewa:

  • brzoza brodawkowata (1 szt.),
  • buk zwyczajny (1 szt.),
  • dąb szypułkowy (11 sz t.),
  • lipa drobnolistna (1 szt.),
  • sosna zwyczajna (2 szt.),

b) grupy drzew:

  • dąb szypułkowy ( 2 grupy),
  • sosna zwyczajna ( 3 grupy).

c) stanowisko:

Długosza królewskiego Osmunda regalis – to największa polska paproć. Znajduje się w on w sąsiedztwie Jeziora Radziszewskiego w 80 letnim drzewostanie sosnowym. Jest to drugie w Wielkopolsce (po rezerwacie Gogulec w Nadleśnictwie Łopuchówko) stanowisko występowania tego gatunku. Długosz królewski to gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Brak jest pomników przyrody nieożywionej.