Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, drzewa stanowiące pomniki przyrody na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40, pkt 2).

Termin pomnik przyrody został wprowadzony do użytku przez niemieckiego przyrodnika i podróżnika, Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku. W Polsce początkiem zaistnienia pomników przyrody w krajowym prawodawstwie był koniec I wojny światowej, kiedy to ukazał się dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, zaś w rok później rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ochronie niektórych zabytków przyrody z 15 września 1919 roku.

Obecnie ustanowienie i zniesienie pomnika przyrody dokonywane jest przez radę gminy w formie uchwały, po uzgodnieniu projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w oparciu o wyżej wspomnianą Ustawę o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Wronki zlokalizowanych jest 21 pomników przyrody:

  • 15 pojedynczych drzew
  • 5 grup drzew
  • 1 powierzchniowy – stanowisko Długosza królewskiego (Osmunda regalis L.)

Zdjęcia ukazują kilka pomników przyrody z terenu Nadleśnictwa Wronki.

W terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Wronki oprócz pomników przyrody znajdujących się na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych występuje duża liczba drzew uznanych za pomniki przyrody położonych na gruntach innych własności. Rosną one głównie na trenach miejskich, w obszarze prywatnych posesji, bądź też jako przydrożne pomnikowe aleje lub grupy drzew.