Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Według definicji zawartej w Ustawie o ochronie przyrody (art. 42) cyt.:

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się siedem użytków ekologicznych o łącznej powierzchni: 92,70 ha.


Użytek ekologiczny „KOBUSZ" i „SMOLARNIA" (leśnictwo Smolarnia, Obręb Wronki).
Są to kompleksy gruntów położone wśród lasów sosnowych, charakteryzujące się roślinnością bagienno – łąkową oraz fauną bezkręgowców właściwych dla danych zespołów roślinnych (rosną tutaj zespoły turzycowe, sitowia leśnego).


Użytek ekologiczny „BAGNO ŻURAWINOWE" (leśnictwo Lutyniec, Obręb Wronki).
Jest to kompleks gruntów charakteryzujący się roślinnością bagienno – łąkową.  Tereny te sąsiadują z Jeziorem Rzecińskim i obejmują częściowo podmokłe trzęsawiska. Na bagnach i łąkach wykształciły się zespoły turzycowe, zespół sitowia leśnego i zespół i zespół mózgowy. Występują tam takie rośliny jak rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna.

Użytek ekologiczny „KACZE BŁOTA" (leśnictwo Mokrz, Obręb Wronki).
Teren ten to enklawa zbiorowiska roślin bagiennych z oczkiem wodnym otoczonym drzewostanem sosnowym.   W pobliżu tego terenu nie ma podobnej enklawy.


Użytek ekologiczny „BOBROWY ZAKĄTEK" (leśnictwo Smolnica, Obręb Wronki).
Jest to kompleks gruntów położonych na siedliskach olsowych, porośnięty roślinnością bagienną wśród której spotyka się kosaćca żółtego, storczyka plamistego, całą gamę traw turzycowych oraz różne odmiany wierzb. Teren ten jest miejscem bytowania bobra, borsuka, żurawia a także ptaków drapieżnych.


Użytek ekologiczny „WRZOSOWE WYDMY" (leśnictwo Gogolice, Pustelnia, Obręb Wronki).
Stanowią szeroki pas przeciwpożarowy przecinający monolit lasów Puszczy Noteckiej. Grunty te narażone są na erozję wietrzną. Jest to teren pagórkowaty zbudowany z piasków wydmowych, pokryty kobiercem wrzosów.


Użytek ekologiczny „STAW SAMITA" (leśnictwo Pustelnia, Obręb Wronki).
Jest to jezioro mające charakter stawu, którego północno – zachodnia część jest porośnięta roślinnością szuwarową.