Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchni cennych pod względem przyrodniczym.

Użytek ekologiczny ustanawia rada gminy, w odpowiedniej uchwale określając: nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. Uchwała wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się siedem użytków ekologicznych o łącznej powierzchni: 92,67 ha.

 

 • Użytek ekologiczny „Smolarnia” – 10,66 ha - stanowi siedlisko przyrodnicze o dużych wartościach krajobrazowych oraz stanowisko rzadkich i chronionych gatunków roślin. Użytek został utworzony na gruntach porolnych i łąkach nieistniejącej obecnie osady leśnej Smolarnia. W Smolarni rośnie grupa drzew, która ocalała po gradacji strzygoni choinówki w 1923 roku. 
   
 • Użytek ekologiczny „Kobusz” – 5,87 ha - stanowi kompleks gruntów położonych wśród sosnowych borów charakteryzujący się roślinnością bagienno-łąkową oraz fauną bezkręgowców właściwych dla zespołów roślinnych turzycowisk i sitowia leśnego.
   
 • Użytek ekologiczny „Bagno Żurawinowe” – 16,44 ha – stanowi kompleks gruntów bagiennych będących siedliskiem przyrodniczym o dużych wartościach krajobrazowych. Tereny te sąsiadują z jeziorem Rzecińskim i obejmują częściowo podmokłe trzęsawiska. Występują tu chronione i rzadkie gatunki roślin jak: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, torfowce oraz zwierząt: żuraw, bocian czarny, kania ruda i wydra.
   
 • Użytek ekologiczny „Kacze Błota” – 4,57 ha – stanowi niecka jeziora wyschniętego w latach 50. ubiegłego wieku. Zachowała się tu enklawa zbiorowisk roślinności bagiennej z oczkiem wodnym, otoczona drzewostanem sosnowym.
   
 • Użytek ekologiczny „Bobrowy Zakątek” – 14,59 ha – stanowi kompleks gruntów położonych na siedliskach olsowych, porośnięty roślinnością bagienną. Teren jest również miejscem bytowania bobra, borsuka oraz licznych ptaków.
   
 • Użytek ekologiczny „Wrzosowe Wydmy” – 25,15 ha – stanowi teren pagórkowaty zbudowany z piasków wydmowych, pokryty kobiercem wrzosów i roślinnością kserotermiczną oraz pojedynczymi samosiewami sosny. Uwidacznia on wyraźnie ukształtowanie największego kompleksu wydm śródlądowych Europy. Użytek ten utworzono na jednym z ostatnich szerokich pasów przeciwpożarowych przecinających w poprzek monolit borów sosnowych i największe wzniesienia wydmowe Puszczy Noteckiej.
   
 • Użytek ekologiczny „Staw Samita” – 15,39 ha – stanowi najmłodszy użytek ekologiczny Nadleśnictwa Wronki. Obejmuje swym zasięgiem jezioro mające charakter stawu, w którego sąsiedztwie rosną stare, wiekowe dęby i sony.
   
Wspólnym celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych na terenie Obszarów Natura 2000: Puszcza Notecka PLB300015, Jezioro Kubek PLH300006 oraz Torfowisko Rzecińskie PLH300019.